คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิต ปันปิง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายเสาร์คำ ปัญญากุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลงพรชัย วิลาลัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสุรศักดิ์ นรินโท แซ่จ๊าง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร ต๊ะต้องใจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.วิชัย จี๋คีรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑารัตน์ เทพาชมพู
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอาชา เชิดสวรรค์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ จักรแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.มานิต ใจเหิน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร ลินปัน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิโรจน์ ไชยกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลัย สิงห์อุดร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรสิทธิ์ ใจกว้าง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ