กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทวีศิลป์ ปานสินชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่
ครู คศ.3

นางวิไลพร ต๊ะสุ
ครู คศ.3

นางสาวเบญจวรรณ อินทศร
ครู คศ.3

นายเฉลิม ระบอบ
ครู คศ.2

นายธีรกานต์ เพ็ชรโนรา
ครู คศ.1

นายภูชิชย์ เลาว้าง
ครู คศ.1

นางสาวนันทิพร ปัญญาถม
ครู คศ.1

นางสาวรวินันท์ จันต๊ะ
ครูผู้ช่วย

นายสุทธิศักดิ์ บานแย้ม
ครูผู้ช่วย

นายศิริวัฒน์ ทรรศนะวารี
ครูผู้ช่วย