กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑารัตน์ เทพาชมภู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมะลิวรรณ สุริยา
ครู คศ.3

นายสุทธิ ต๊ะสุ
ครู คศ.2

นางสาวอารี แซ่ม้า
ครู คศ.1

นางสาวนงลักษณ์ อุดเต
ครู คศ.1

นายณัฐดนัย ซินศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิทยารัตน์ ชัยวงศ์
ครูผู้ช่วย