กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจุรี แสงหงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเสกสรร อินต๊ะศรี
ครู คศ.1

นายยุทธศักดิ์ ติ๊บปะละวงศ์
ครู คศ.1

นางสาววิภาภรณ์ กฐินเทศ
ครูผู้ช่วย

นายธนวิชญ์ กฤตย์โรจนธร
พนักงานราชการ