กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาภรณ์ แสงชลิต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิศัลย์ศยา พิศนอก
ครู คศ.3

นางสาวศุประภาภรณ์ นาคแก้ว
ครู คศ.3

นางพิมใจ มีธรรมสวนะ
ครู คศ.2

นางสาวพรนภัส ธนโชครุ่งเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวปัทมาพร ฝางแดง
ครู คศ.1

นางสาวธัญสิริ นุชเนื่อง
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร เตียวิบูรณ์
ครูผู้ช่วย

นายศุภนัฐ ยศหล้า
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิโชค ฐานะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร ทองสว่าง
ครูผู้ช่วย

Miss Letty Joe Lopate
ครูอัตราจ้าง