กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเสรี บัวศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวอธิชา ดวงแก้ว
ครูผู้ช่วย