ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชษ เย็นฉ่ำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24/5/2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด พาวงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1/11/2563