ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนพบพระวิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่เลขที่  333   หมู่ที่ 3 ตำบลพบพระ  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   ในพื้นที่ 60 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2522  ในวันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2522  โดยมี นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิต เป็นผู้บริหารคนแรกและ ผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ  นายวิเชษ เย็นฉ่ำ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม