กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิตตระการ อิ่มสีนาก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเรณู กิจกวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวดุษฎี คำเรือง
ครูผู้ช่วย

นายพงศ์พิสุทธิ์ ตาเนตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัชพร ตาคำ
ครูอัตราจ้าง