บุคคลากรสนับสนุนการศึกษา

นางสาวฤทัย เมทา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสว่าง ใจยะเศษ
นักการภารโรง

นายอำพล ใจทะนะ
นักการภารโรง

นางสาวศรีวรรณ วันยอด
นักการภารโรง

นางโสพิศ ใจยะเศษ
นักการภารโรง

นายทวีศักดิ์ สุรินทร์
นักการภารโรง

นางยุพิน แคสันเทียะ
นักการภารโรง

นางฟองศรี เชิญนอก
นักการภารโรง

นายสิทธิชัย น้อยจันวงษ์
พนักงานขับรถยนต์