สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน                      สนสองใบ
อักษรย่อ                                               พ.ว.
สีประจำโรงเรียน                                    เหลือง-ฟ้า                                   
                                                                 สีเหลือง  หมายถึง ความสุข ความรุ่งเรืองและแสงสว่างแห่งปัญญา
                                                                 สีฟ้า   หมายถึง  ความศรัทธา ความสามัคคีของหมู่คณะ
คำขวัญประจำโรงเรียน                             สุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
ปรัชญาของโรงเรียน                                มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมอันพึงประสงค์
คติพจน์                                                ธมฺมจารี  สุขํ  เสติ (ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข)