ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 121964
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 146620
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
>แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 121957
>แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 121966